Congratulations Kalasin! อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 6 ท่านของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ก้าวสู่วิทยากรด้านทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL อย่างเต็มตัวแล้ว!
อาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรง นำทีมโดย ผศ. ดร. นิภา นาสินพร้อม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ดูแลศูนย์อบรมและทดสอบทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เปี่ยมพลังบวก และความสร้างสรรค์ ติดอาวุธด้วยทักษะดิจิทัล พร้อมกลับไปขับเคลื่อนการพัฒนา นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัย และร่วมพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นให้มีทักษะดิจิทัล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียุคดิจิทัล สู่ Happy & Digital Kalasin ค่ะ
รอชมความเปลี่ยนแปลงของม.กาฬสินธุ์และจังหวัดกาฬสินธุ์จากก้าวเล็กๆก้าวแรกนี้กันนะคะ