news3

news3

จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ทำให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและการสื่อสาร จึงก่อให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ในการเร่งพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม